Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

Zajęcia logopedyczne

Celem tych zajęć jest kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń od strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej, stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy, doskonalenie wymowy już ukształtowanej, wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń, a także usprawnianie techniki czytania i pisania.

Opieką logopedyczną objęci są uczniowie z dyslalią: seplenieniem, rotacyzmem, lambdacyzmem, gammacyzmem, kappacyzmem oraz mową bezdźwięczną, jąkaniem, niedosłuchem, środowiskowym ograniczeniem mowy. Prowadzimy także ćwiczenia ortofoniczne, logorytmiczne, stymulujące rozwój słuchu fonemowego, rozwijające słownictwo czynne i bierne oraz wyrabiające umiejętność posługiwania się poprawną polszczyzną. Dzieci, w zależności od potrzeby, uczestniczą w zajęciach indywidualnych i grupowych.