Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Kształcenie przysposabiające do pracy przeznaczone jest dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Nauka trwa 3 lata i w zależności od specyficznych potrzeb i możliwości ucznia cykl nauki może być wydłużony do 24 roku życia.

Nauka opiera się na opracowanych indywidualnie dla każdego ucznia programach dydaktyczno - terapeutycznych, a ocenianie postępów ma charakter opisowy. Plan nauczania obejmuje obowiązkowe zajęcia edukacyjne oraz dodatkowe pozalekcyjne.  Celem nadrzędnym jest przygotowanie naszych uczniów do dojrzałego życia w społeczeństwie, wspomaganie autonomii ucznia, utrwalanie dotychczasowych i nabywanie nowych umiejętności dotyczących funkcjonowania osobistego i społecznego oraz przygotowanie do podjęcia aktywności zawodowej. W ramowym planie nauczania dla Trzyletniej Szkoły Przysposabiającej do Pracy są następujące przedmioty:

 

• Funkcjonowanie osobiste i społeczne

• Zajęcia gospodarstwa domowego - gotowanie, prasowanie, pranie, sprzątanie

• Zajęcia artystyczne

• Pamiątkarstwo

• Ogrodnictwo

• Wychowanie fizyczne i zajęcia sportowe

• Religia

• Zajęcia rewalidacyjne

 

Ludzie różnią się pomiędzy sobą pod wieloma względami, różne są ich możliwości oraz predyspozycje, dzięki którym mogą dążyć do życiowej samorealizacji. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych istnieją na całym świecie. Tworząc dla nich bezpieczne, przyjazne środowisko rozwoju, dajemy im realne szanse na godne zaistnienie i pełne życie. Takie przyjazne środowisko wychowawczo-dydaktyczne mogą znaleźć dzieci niepełnosprawne w naszej szkole. Oferujemy młodzieży udział w dodatkowych zajęciach specjalistycznych stymulujących rozwój uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Są to zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcji wad wymowy, korekcji wad postawy, socjoterapiii psychoterapii oraz zajęcia z realizacją programów profilaktycznych, a także hipoterapia i dogoterapia. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i miło spędzić czas wolny. Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Młodzież uczestniczy w zajęciach: artystycznych, teatralnych, kółka fotograficznego, koła muzycznego, tanecznego, zajęciach komputerowych oraz sportowych.