Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

Rekrutacja

 

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Baryczy przyjmuje uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Przeznaczony jest dla dzieci niepełnosprawnych w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim wraz ze sprzężeniami w wieku od 7 do ukończenia 24 lat.

 

 

Kształcenie jest prowadzone do ukończenia przez ucznia:

• 20 roku życia – w przypadku szkoły podstawowej;

• 24 roku życia – w przypadku szkoły ponadpodstawowej.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1578)

 


Wymagane dokumenty

• aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną

• skierowanie ze Starostwa Powiatowego

• zgoda rodziców na kształcenie w Placówce

• dokumentacja zdrowotna 

• opinia psychologiczna

• akt urodzenia

• podanie

• 3 zdjęcia

• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (w przypadku rekrutacji do PP lub BS) 

 

Zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do odwiedzenia naszego Ośrodka w dogodnym terminie. Szczegółowo zapoznamy się z Państwa wymaganiami i oczekiwaniami. Pomożemy też skompletować niezbędną dokumentację. 

Pytania można też kierować pod nr tel.: (41) 372 52 19 lub drogą elektroniczną: sosw.barycz@onet.pl

 

S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !