Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

RODO

 

Klauzula informacyjna RODO dla rodziców / opiekunów prawnych oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Zdzisławy i Stanisława Bytnarów w Baryczy

 

 Szanowni Państwo!

Od dnia 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

 W celu zapewnienia Państwu pełnej informacji o przetwarzaniu danych osobowych udostępniamy „Klauzulę informacyjną”. Prosimy o zapoznanie się z nią. 

 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy z siedzibą w Baryczy 64, 26-200 Końskie.

Może się Pan/Pani z nami kontaktować poprzez numer telefonu 41 3725219  lub adres email  sosw.barycz@onet.pl

2) Może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod tel. 22 350 01 40 bądź adresem e-mail: support@inbase.pl

3) Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w celu:

a. Przyjęcia ucznia do szkoły;

b. Realizacji zadań oświatowych; 

c. Zapewnienie bezpieczeństwa ucznia w czasie pobytu w szkole;

d. Realizacji działań promocyjnych szkoły;

e. Archiwizacyjnych zgodnie z przepisami prawa.

4) Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w zakresie wymogów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,949 i 2203 oraz 2018 r. poz. 650).

5) Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów  prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora.

6) Przetwarzanie danych osobowych uczniów jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w ramach realizacji prawa oświatowego.

7) Dane osobowe uczniów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

8) Dane osobowe uczniów będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

9) Ma Pani/Pan prawo do:

a. Żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

c. Przenoszenia swoich danych osobowych,

d. Cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,

e. Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10) Podanie danych osobowych ucznia jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe spełnienia obowiązku szkolnego.

11) Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.